Volg Android Electronica op Google+

Gratis verzenden

Bij besteding van €75

30 dagen bedenktijd

Binnen 30 dagen probleemloos retourneren

Veilig betalen

iDeal, Paypal, Achteraf, Credit Card,

Mijn winkelwagen

0 item(s)  -  € 0,00

ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 - De prijs
ARTIKEL 9 - Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 10 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 11 – Betaling

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de aankoop;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam: Androidpc
Adres: Keizergracht 241
Postcode en plaats : 1016EA Amsterdam
Email: sales(at)androidpc.nl of klantenservice(at)androidpc.nl
BTW-identificatienummer: NL264231211B01
KvK-nummer: 63399628

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen aankoop van de klant bij De ondernemer. 
2. Voordat de koop wordt gesloten, wordt de klant geïnformeerd waar van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen (middels een link) en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de klant mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Android Electronica bv niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn in het geval de klant gaat bestellen. Dit betreft in het bijzonder:

a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
d. de wijze van betaling en aflevering;
e. de manier waarop de klant, voor het definitief plaatsen van de bestelling de verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

ARTIKEL 5 - DE KOOP OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van plaatsen van de bestelling door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Android Electronica bv bevestigt direct per email de ontvangst van de bestelling. Zolang de klant deze bevestiging niet heeft gekregen, kan de klant de bestelling annuleren.
3. Android Electronica bv treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt hij voor een veilige web omgeving. Android Electronica bv zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen voor de omgeving van elektronisch betalen.
4. Android Electronica bv zal bij het product aan de klant de volgende informatie schriftelijk meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Android Electronica bv waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT / BEDENKTERMIJN
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de koop zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De  ondernemer retourneren, conform de verstrekte instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van verzending voor zijn rekening.
2. Android Electronica bv zal binnen 7 dagen na de terugzending het aankoop bedrag aan de klant terugbetalen.

ARTIKEL 8 - DE PRIJS
De prijzen van de producten op de website zijn inclusief btw.

ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. Op alle aangekochte producten krijgt de klant 1 jaar volledige garantie. 
2. Android Electronica bv staat er voor in dat de producten overeenkomen met de specificaties, afbeeldingen en omschrijvingen op de website en in de order bevestiging.
3. Een door Android Electronica bv, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de aankoop tegenover Android Electronica bv kan doen gelden.
4. De kwaliteit van streams binnen KODI zoals dode links en/of haperende films vallen NIET onder garantie. 
5. Android Electronica bv is niet verantwoordelijk voor de werking en/of compatibiliteit van geinstalleerde apps op de aangekochte TV Stick of TV Box. Dit valt dus niet onder garantie. 
6. Bij het  updaten van operating systeem door de klant, het rooten van TV Stick of TV Box danwel het openen van een aangekochte TV Stick of TV Box vervalt de garantie. 


ARTIKEL 10 - LEVERING EN UITVOERING
1. Android Electronica bv zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is  afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan binnen 7 dagen nadat hij de bestelling  geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de aankoop ongedaan te maken zonder kosten en zonder recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Android Electronica bv het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit zal altijd worden overlegd met de klant voordat het vervangende product wordt verstuurd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering van de bestelling aan de klant. 

ARTIKEL 11 - BETALING
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel  recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Android Electronica bv te melden.
4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Android Electronica bv behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Betaling achteraf: Betaling dient binnen 14 dagen worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in  rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinneringsen aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

ARTIKEL 12 - KLACHTENREGELING
1. Android Electronica bv beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Android Electronica bv, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Android Electronica bv ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Android Electronica bv binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 13 - GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen Android Electronica bv en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de klant en Android Electronica bv over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als Android Electronica bv worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Android Electronica bv heeft voorgelegd
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Android Electronica bv aan deze keuze gebonden. Wanneer Android Electronica bv dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Android Electronica bv schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Android Electronica bv de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Android Electronica bv gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Android Electronica bv surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR BETALING ACHTERAF (BILLINK)
1. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Android Electronica bv in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatighedenrecht van toepassing.
2. Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinneringsen aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk  gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro.
Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen